Pregled: Top 40 – Struktura (2010)

July 12, 2011 in Veb Srbija

Broj korisnika interneta u svetu je ostvario rast od 399.3% u periodu od 2000. do 2009. godine, i danas iznosi više od 1.8 milijarde, odnosno 26.6% svetske populacije.  Prema procenama Srbija ima oko 3.3 miliona korisnika interneta, što je 44.7% ukupne populacije. Treba primetiti da nešto više od 450 hiljada (manje od 14% populacije) ima širokopojasni pristup mreži (Broadband, veza visoke brzine transfera podataka) što sprečava značajniju popularizaciju bogatih multimedijalnih sadržaja i servisa poput digitalne televizije. Iako se Srbija po broju stanovnika nalazi na 24. mestu u Evropi. procenat korisnika interneta u odnosu na ukupnu populaciju je značajno veći u odnosu na svetski prosek.  Pored samog broja korisnika, za komparaciju globalne i domaće mreže, potrebno je analizirati strukturu veba i komunikacionu infrastrukturu. Za ove potrebe izvršena je analiza tri segmenta veba: Svetski Top 40, Srbija Top 40, Svetski Top 40 kod posetioca iz Srbije.Obuhvaćene lokacije su rangirane prema procenjenom obimu saobraćaja koji ostvaruju.

Analiza najpopularnijih sajtova na svetskom i domaćem vebu je pokazala, kao što je očekivano, da se 24 od 40 najpopularnijih sajtova kod korisnika iz Srbije istovremeno nalaze i na svetskoj Top 40 listi (Tabela 2.1). Na oba segmenta veba primetna je potpuna dominacija veb pretraživača i servisa za društvene mreže (Tabela 2.2 i Tabela 2.3). Interesantna je struktura dolaznog saobraćaja Srbija Top 40 segmenta koja pokazuje dominaciju medijskih portala i portala koji se bave prenošenjem vesti na domaćoj sceni. (Tabela 2.2). U konkurenciji sa globalnim liderima, samo 16 domaćih sajtova je uspelo da se izbori za svoju poziciju u 40 najpopularnijih lokacija kod korisnika iz Srbije a njihove zajedničke karakteristike su: bolje rangiranje kod veb pretraživača, u proseku duplo veći broj dolaznih linkova kao i niže vreme učitavanja. Ovaj najuspešniji segment domaće veb ponude ostvaruje u proseku oko 3 puta veći saobraćaj od proseka Top 40 domaćih sajtova. (Tabela 2.2). Prosečno vreme učitavanja domaćih sajtova je u poređenju sa stranim drastično veće (oko 72 %) što svedoči o infrastrukturnom kašnjenju Srbije ali i kašnjenju u tehnološkim trendovima kada je reč o razvoju i dizajnu za veb.(Tabela 2.4)

 Tabela 2.1 Svetski Top 40

Tip veb lokacije

Broj od 40

Broj ukupnih poseta mesečno

%

Pretraživači sadržaja

18

12,670,572,000

48.28 %

Servisi za društvene mreže

6

6,008,586,000

22.89 %

Servisi za Blog

3

1,475,450,000

5.62 %

Forumi

0

0

0 %

Portali za vesti i portali medijskih kuća

4

1,580,539,000

6.02 %

Ostalo

9

4,509,343,000

17.20 %

Ukupno za posmatran segment veba

26,244,490,000

100%

Prikazano procentualno učešće se odnosi na procenjen broj ukupnih poseta mesečno za pojedinačni sajt u odnosu na zbir najposećenijih 40 sajtova na svetskom vebu. Pokazatelji na tabeli su dobijeni analizom podataka iz Tabele 1 u Dodatka IV.

Tabela 2.2 Srbija Top 40

Tip veb lokacije

Broj od 40

Broj ukupnih poseta mesečno

%

Pretraživači sadržaja

2

2,320,100

6.72 %

Servisi za društvene mreže

1

837,300

2.42 %

Servisi za Blog

0

0

0 %

Forumi

3

1,886,100

5.46 %

Portali za vesti i portali medijskih kuća

16

19,438,500

56.27 %

Ostalo

22

10,062,200

29.13 %

Ukupno za posmatran segment veba

34,544,200

100%

Izvor je identičan Tabeli 2.1.

Jedan od globalnih trendova je usvajanje Veb 2.0 koncepta koji, između ostalog, promoviše interakciju između korisnika i njihov direktni doprinos sadržaju na vebu. Kako je Veb 2.0 paradigma uzela maha, primetno je veliko učešće tipičnih predstavnika ovog koncepta u ukupnim posetam a to su: servisi za društvene mreže, blogovi i veb forumi. Servisi za društvene mreže i Blogovi ostvaruju zajedno 28.51 % poseta na svetskom Top 40 segmentu (Tabela 2.1). Analiza pokazuje da se domaći korisnici u velikoj meri oslanjaju na globalne servise ovog tipa ali treba primetiti da domaći veb ima i svoje servise za društvene mreže poput Poznanici.com koji ostvaruje 2.42 % saobraćaja na domaćem Top 40 segmentu i zauzima 15. mesto. [Dodatak IV, Tabela 2.] Nasuprot slabom prisustvu Blog servisa, forumi predstavljaju značajanu tekovinu domaćeg veba i ostvaruju preko 1.8 miliona poseta mesečno. (Tabela 2.1.b.). Obzirom da je 36.16% ankeritanih korisnika interneta u Srbiji izjavilo da posećuje relevantne forume kako bi se informisali o proizvodima koje žele da kupe, domaći forumi zaslužuju pažnju naučne i stručne javnosti.[Dodatak I, Tabela 11] Upotreba foruma i blogova u funkciji promocije može biti veoma troškovno efikasna, o čemu će biti više reči u poglavlju 4.

Tabela 2.3 Najpopularniji segment Svetskog veba u Srbiji

Tip veb lokacije

Broj od 40

Broj ukupnih poseta mesečno

%

Pretraživači sadržaja

18

7,050,732,500

39.68 %

Servisi za društvene mreže

6

5,776,909,300

32.51 %

Servisi za Blog

3

1,235,400,000

6.95 %

Forumi

0

880,400

~ 0 %

Portali za vesti i portali medijskih kuća

4

14,484,400

0.08 %

Ostalo

9

3,692,788,500

20.78 %

Ukupno za posmatran segment veba

17,771,195,100

100%

Izvor je identičan Tabeli 2.1

Članak pred vama možete koristiti kao citirani izvor jer predstavlja deo teksta koji je objavljen na u formi završnog rada:
Goran Grubić (2010), Master rad: Internet Promocija, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Alfa Univerzitet, str. 8-10
Koristite ovu definiciju izvora za citiranje u svom naučnom, seminarskom ili diplomskom radu.

No related posts.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.