Rad: Savremena tržišta

July 12, 2011 in Osnove

Poslednjih nekoliko decenija je obeleženo naglim razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija ali i konceptualne promene u odnosu države, potrošača i kompanija koje su praćene razvojem nevladinog sektora i novih servisa koje državna administracija pruža građanima, odnosno svojim potrošačima. Za naše društvo, tranzicija i restrukturiranje javnih preduzeća otvara veće mogućnosti za stvaranje jednog novog tržišta koje prepoznajemo kao Business-To-Administration, odnosno B2A a tiče se namirivanja potražnje državne administracije korišćenjem proizvoda i usluga privatnog sektora.

Prilikom analize sve većeg broja servisa koje državne institucije pružaju kompanijama i pojedincima prepoznajemo A2B i A2C modele. Tipičan primer A2B usluge je provera boniteta trećeg preduzeća kod Narodne Banke Srbije, dok se subvencionisanje kredita za nabavku automobila ili stana od strane Vlade Srbije može smatrati vidom A2C usluge.

Razvoj interneta i njegovih servisa je pospešio razvoj već postojećeg C2B tržišta (tržište rada i honorarnih poslova) ali i stvaranje praktično novog koncepta C2C tržišta gde korisnici direktno trguju robom i uslugama a da se pri tome ne poznaju i žive na velikim fizičkim udaljenostima. Dobar primer domaće kompanije koja posluje po C2C modelu je onlajn sistem aukcijske trgovine Limundo.com. Sajt ove kompanije beleži veliku popularnost i konstantno se nalazi među najposećenijih 10 domaćih sajtova, zajedno sa medijskim portalima B92.net i Blic.rs.[1] Izraženija interakcija između ponuđača i potrošača je prepoznatljiva tekovina internet poslovanja. Tokom posledne decenije, interakcija između samih potrošača postaje nova realnost za marketere. Nagli razvoj društvenih mreža i ostalih veb 2.0 koncepcija otvorio je nove šanse ali i nove pretnje. Prema istraživanju iz 2010. godine, 34.64% ispitanih korisnika interneta u Srbiji je koristilo veb 2.0 servise (forumi, blogovi, društvene mreže) kako bi više saznalo o proizvodima pre kupovine. [2] Kompanije danas imaju više mogućnosti da direktno komuniciraju sa ciljnim potrošačima i sprovode efikasniji PR što je svakako šansa. Pretnja dolazi od činjenice da se loše vesti još brže šire i da ne postoje geografske i vremenske barijere koje je mogu usporiti.
Elektronsko poslovanje je postala svakodnevnica u manjoj ili većoj meri za svaku kompaniju bez obzira na oblast u kojoj posluje, dok modeli e-poslovanja konstantno evoluiraju. Praktično sve kompanije u Srbiji, kao i sve veći broj građana, svakodnevno koriste servise elektronskog bankarstva a poslovna komunikacija je nezamisliva bez elektronske pošte i drugih internet servisa. Evolucija e-poslovanja je dovela i do pojave m-commerce modela koji podrazumeva korišćenje mobilnih telefona i drugih mobilnih platformi za maloprodaju.

Posebno je interesantan model P2P (Peer-To-Peer) koji je veoma sličan sa C2C modelom. Kompanije koje posluju po P2P modelu pružaju individuama mogućnost da učine neku informaciju dostupnom bilo kom korisniku interneta. The Pirate Bay je svakako najpopularniji predstavnik P2P kompanije, ali je njegova aktivnost ilegalna jer se bavi piratizovanjem intelektualne svojine (filmovi, muzika, softver…). Manje su poznate kompanije kao što je Cloudmark koja koristi P2P model u borbi protiv SPAM-a (neželjena pošta) a štiti preko 850 miliona elektronskih sandučića širom sveta.[3] P2P je nastao u elektronskom poslovanju a ime je dobio po internet protokolu koji omogućava efikasnu razmenu datoteka i drugih računarskih resursa bez korišćenja servera.

Iako u manjoj meri nego što je prvobitno procenjeno, internet je doprineo povećanju perfektnosti tržišta u celini jer su informacije postale dostupnije a troškovi njihove distribucije veoma niski. Na specijalizovanim B2B i C2C tržištima se može primetiti značajna ujednačenost cena i opštih karakteristika ponuda što je direktna posledica povećane konkurencije koja je podrazumevano globalna kada je reč o internetu i vebu. Analiza globalnog onlajn tržišta fotografija (C2C model), sprovedena tokom marta 2010. godine, je pokazala da tržišni lideri imaju praktično istu cenu jednog kredita (poeni za koje se kasnije kupuju fotografije) kao i veoma sličnu cenovnu politiku pri čemu je manevarski prostor veoma sužen usled visoke konkurentnosti.[4]Pored jasne pretnje, kao što je mogućnost jednostavnog cenovnog poređenja sa konkurentskim ponudama, veb 2.0 je doneo i nove šanse koje su najuspešniji akteri prepoznali i iskoristili. Upotreba SEO (Search Engine Optimization) tehnika je šansa koja omogućava cenovno efikasno privlačenje pažnje internet javnosti. Tabela 2, pokazuje efekte primene SEO na posmatranom tržištu, gde vidimo da je preko četvrtine poseta rezultat pretrage internet sadržaja, odnosno dobrog pozicioniranja na pretraživačima.

Tabela 2: Poreklo poseta na sajtovima lidera analiziranog tržišta fotografija.

Istraživanje je pokazalo da tržišni lideri shvataju mogućnosti prisustva na veb 2.0 servisima i da ih uspešno koriste u cilju izgradnje prisnih i kvalitetnih odnosa sa svojim potrošačima (Tabela 3). Kontekstualno oglašavanje je zanimljiv model personalizovane komunkacije koji zbog svojih prednosti nad klasičnim modelima postaje nezaobilazni deo marketinga u uslovima savremenih tržišta.

Tabela 3: Stepen iskorišćenja mogućnosti prisustva na društvenim mrežama i mrežama za kontekstualno oglašavanje.

U domenu nematerijalnih proizvoda i profesionalnih usluga C2C model ostvaruje značajan rast a konkurentnost je intenzivna usled niskog praga ulaska na tržište i velikog broja ponuđača.

Članak pred vama možete koristiti kao kompetentnu akademsku literaturu – akademski izvor jer predstavlja deo teksta koji je objavljen na naučnoj konferenciji / zborniku / časopisu:
Grubić, G., Ratković, M. Damjanović A. (2011), Tehnološki trendovi kao podrška razvoju odnosa između učesnika na tržištu, 2nd International Conference, LAW, ECONOMY AND MANAGEMENT IN MODERN AMBIENCE” LEMiMA 2011, Vol1. str. 372. ISBN 9778-86-87333-24-6
Koristite ovu definiciju izvora za citiranje u svom naučnom, seminarskom ili diplomskom radu.

[1] Grubić, G.: Internet promocija, Master rad, Beograd, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet “Alfa”, 2010. str. 9-11.

[2] Grubić, G.: Internet promocija, Master rad, Beograd, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet “Alfa”, 2010. Dodatak I

[3] Laudon, K. & Traver, C.: E-Commerce 2010, New Jarsey, Pearson Education, 2010. str. 2-32.

[4] Grubić, G.: Internet promocija, Master rad, Beograd, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet “Alfa”, Dodatak II

No related posts.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.